bilgi@sevim.av.tr
+90 212 275 85 95
+90 212 275 85 96

Bizi takip edin:

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu sıfatı ile Sevim Hukuk Bürosu nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1.    Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

2.    Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Sevim Hukuk Bürosu, müvekkillerine, müvekkil adaylarına ilişkin olan ve/veya web sitesinin kullanımı nedeni ile elde edilebilecek kişisel verilerin güvenliğine, her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenerek saklanmasına büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.

 

3.         Kişisel Verilerin Toplanması, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ulaştırdığınız özgeçmişinizde yer alan kişisel verileriniz, iletişim bölümünden ilettiğiniz ad, soyad, e-posta, telefon ve açıklamalar kısmında belirttiğiniz kişisel verileriniz ile sitenin trafiğine ilişkin kayıtlar tarafımızca işleme amaçlarına uygun şekilde tutulmaktadır. Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ikincil mevzuatlarından doğmaktadır. Bahse konu mevzuat çerçevesinde kurduğumuz vekâlet ilişkisindeki veya ticari ilişkideki sözleşmelerin ifası kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla birtakım kişisel verilerinin işlenmektedir.

Kişisel verileriniz tarafınıza sunduğumuz hukuki hizmetlerimiz ve iş süreçleri kapsamında, söz konusu hizmetlerden faydalanmanız, hak ve menfaatlerinizin korunması amaçları ile KVKK ve yasal düzenlemelere uygun olarak, çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanabilecek ve işlenebilecektir.

4.         İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, hukuki hizmetlerimizin gereği kapsamında, KVKK’ya uygun olarak adli, idari vb. kurumlara ve/veya bunlar tarafından yetkili kılınan kişi ya da mercilere, UYAP sistemine, hukuki hizmetlerin gerektirdiği ölçüde istisnai olarak üçüncü kişi ve kurumlara (örnek bankalar vb), tevkil yetkimiz dahilinde sır saklama yükümlülüğüne dayalı olarak iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

 

5.         Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece ve her hâlükârda vekalet ilişkisinin yasal olarak sonlandırılma tarihinden itibaren Avukatlık Kanunu m. 39 gereğince 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır. Başka ilişkiler sebebiyle kişisel verilerin işlenmesi halinde ilgili kanun hükümleri uygulanır.

6.         Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

 

KVKK’nın 11. maddesi gereğince; hukuk büromuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınızı, web sitemizde yer alan iletişim adresimize ıslak imzalı dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopisiyle göndererek kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunacak olması halinde, konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Hukuk Büromuz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine/vekiline başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Hukuk Büromuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Hukuk Büromuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

7.         Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Saygılarımızla,

Sevim Hukuk Bürosu

https://www.sevim.av.tr/wp-content/uploads/2020/07/lodego-2.png
Esentepe Mahallesi, İrfan Baştuğ Paşa Caddesi, No:8, Kat:3, D:21 İstanbul, Türkiye
+90 (212) 275 85 95
+90 (212) 275 85 96

Bizi takip edin:

LİNKLER

Aramalarınız, Sevim Hukuk Bürosu tarafından kalite standartları ve güvenlik için kayıt altına alınabilir.

© Sevim Hukuk Bürosu 2020